Grupa Boryszew

Rada nadzorcza

ARKADIUSZ KRĘŻEL

ARKADIUSZ KRĘŻEL

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ więcej >

 1. WYKSZTAŁCENIE:
1972 – 1978 Politechnika Śląska w Gliwicach, magister inż. elektryk specjalizacji Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa

2. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
1992 – 2006 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Prezes Zarządu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną Skarbu Państwa (100%) posiadającą obecnie aktywa w wysokości ok. 3,5 mld zł. Jest instytucja wsparcia polityki gospodarczej polskiego rządu, w szczególności w zakresie restrukturyzacji sektorów gospodarki. W okresie prawie 15 lat (1992 - 2006) zrealizowano setki projektów restrukturyzacyjnych w najważniejszych obszarach polskiej gospodarki m.in. w sektorze bankowym, w sektorze węgla kamiennego, hutniczym, maszynowym, lotniczym, obronnym, stoczniowym, itp.
1981 – 1992 Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu. Zajmowane kolejno stanowiska:
- Sztygar zmianowy
- Kierownik Oddziału
- Nadsztygar
- Główny Mechanik Kopalni
Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz" jest jedną z najstarszych polskich kopalni węgla kamiennego. Pan Arkadiusz Krężel jest współautorem szeregu nowatorskich rozwiązań w zakresie automatyki, elektroniki i informatyki. W 1990 roku otrzymał nagrodę Ministra Przemysłu i Handlu za współautorstwo opracowania i wdrożenia systemu ciągłej kontroli parametrów produkcji zakładu górniczego.

3. CZŁONKOSTWO W RADACH NADZORCZYCH:
Pan Arkadiusz Krężel od 6 czerwca 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Boryszew S.A.
Pełni również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Aluminium Konin –Impexmetal S.A., Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A., WM Dziedzice S.A. oraz w zagranicznych spółkach handlowych GKI.
Ponadto:
2003 – 2006 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., z siedzibą w Katowicach,
2003 – 2006 Członek Rady Nadzorczej PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.,
1999 – 2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A.,
1992 – 1999 Wiceprzewodniczący Rady Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie,
1992 – 1998 Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Banku Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie,
1990 – 1991 Członek Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. z siedzibą w Katowicach.

4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH I ORGANÓW DORADCZYCH:
2000 – obecnie: Członek Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Paryżu,
1998 – obecnie: Członek Polsko – Japońskiego Komitetu Gospodarczego,
2002 – 2006 Członek Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,
1992 – 1993 Członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej,
1992 – 1993 Członek Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów,
1990 – 1992 Współzałożyciel Porozumienia Związków Zawodowych Dozoru Górniczego „Kadra", Członek Zarządu Krajowego.

5. WYBRANE KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA:
- Organizacja i zarządzanie procesami prywatyzacji i restrukturyzacji kluczowych dla polskiej gospodarki sektorów i przedsiębiorstw;
- Kierowanie procesem opracowania i wdrożenia ponad 800 projektów restrukturyzacyjnych realizowanym pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
- Współpraca z kolejnymi rządami przy opracowaniu szeregu rozwiązań legislacyjnych dotyczących gospodarki;
- Kilkunastoletnia stała współpraca z Komisją Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Komisją Gospodarki Sejmu RP;
- Udział w projekcie pomocy doradczej realizowanym przez USA ID i Fundację CASE w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw dla rządu Gruzji;
- Program koncepcyjny i wdrożeniowy powstania w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych.

6. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym.
Język francuski i angielski na poziomie podstawowym.

7. WYBRANE SZKOLENIA:
1991 Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zdany egzamin),
1990 Staże dla kadry wyższego dozoru górniczego „Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego” British Coal Enterprises, Wielka Brytania,
1992 „Organizacja i Zarządzanie Procesami Restrukturyzacji w Gospodarce” Federalny Bank Rozwoju, Kanada,
1993 „Organizacja i Zarządzanie Projektami Rozwoju Małych i Średnich przedsiębiorstw” USA ID, USA,
1994 Praktyczne aspekty Działania Instytucji Działających na rzecz Rozwoju Gospodarczego/ Ireland Development Agency IDA, Irlandia,
1994 Wymiana doświadczeń w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw „Zadania i metody pracy Treuhand” Treuhand, Niemcy,
1994 „Procesy transformacji w gospodarce, w kontekście integracji z UE na przykładzie gospodarki Hiszpanii" Assesores de Comercio Exterior, S.L., Hiszpania,
1996 „Instytucje Unii Europejskiej” Assesores de Comercio Exterior, S.L, Belgia
1997 „Instytucje rozwoju regionalnego Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii" Co-operation and Regional Development Agency CDR, Portugalia


MAŁGORZATA WALDOWSKA

MAŁGORZATA WALDOWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ więcej >

Pani Małgorzata Waldowska jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., a od 2012 roku Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o.
Na dzień dzisiejszy Pani Waldowska jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A., Krezus S.A. oraz Skotan S.A.

Pani Małgorzata Waldowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Osoba ta nie jest również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 


MIROSŁAW KUTNIK

MIROSŁAW KUTNIK

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ więcej >

Pan Mirosław Kutnik ukończył w 1989 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa i w 1994 r. został wpisany na listę Radców prawnych pod numerem TR-467 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
W latach 1995-2005 Pan Mirosław Kutnik prowadził w Toruniu Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od 2005 roku jest Partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców prawnych "Kutnik, Kalinowski i Partnerzy" w Toruniu.
Pan Mirosław Kutnik od 2005 roku jest Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto jest również ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Od 2002 roku Pan Mirosław Kutnik zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.
Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej. Pan Mirosław Kutnik był pełnomocnikiem w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.


JANUSZ WIŚNIEWSKI

JANUSZ WIŚNIEWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ więcej >


Pan Janusz Wiśniewski jest absolwentem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystą Princeton University – The Graduate School. Ukończył liczne kursy menedżerskie, m. in. Stanford University Graduate School of Business i University of Chicago Graduate School.
W latach 1990 – 2009 był kolejno wiceprezesem zarządu i dyrektorem handlowym Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach, wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie – Koźlu S.A., wiceprezesem zarządu oraz p. o. prezes zarządu PKN Orlen S.A., partnerem w Ernst & Young Polska, Business Advisory (oil, gas, chemicals), wiceprezesem zarządu DGA S.A.
Był przewodniczącym rad nadzorczych m. in. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Anwil S.A., ZA Tarnów S.A., Rafineria Trzebinia S.A.
W latach 2004 – 2008 był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Obecnie prowadzi własną firmę doradczą JWBS, jest Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej i prezesem Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej.
Od 18 czerwca 2018 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Pan Janusz Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


JAROSŁAW ANTOSIK

JAROSŁAW ANTOSIK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ więcej >

Pan Jarosław Antosik posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości (1997 r.). W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania. Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył również studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 r. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o., a w 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego.
W latach 2002 – 2005 Pan Jarosław Antosik zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst &Young Sp. z o.o.
Obecnie jest Partnerem w Spółce Accreo Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję
Członka Zarządu. Pan Jarosław Antosik posiada Certyficate of English for Business awarded by the London Chamber of Commerce and Industry oraz Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Pan Jarosław Antosik od 2009 jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Antosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »