Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2013 2013-07-22 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje, iż dnia 18 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Boryszew S.A. o wpłynięciu postanowienie z dnia z dnia 9 lipca 2013 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Syg. akt. WA.XIV.NS-Rej. KRS/019019/13/586 zgodnie, z którym w dniu 10 lipca 2013 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. z kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych do kwoty 220.000.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) złotych, tj. o kwotę 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100).
Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji własnych Spółki.
W wyniku rejestracji w dniu 10 lipca 2013 roku umorzenie 56.715.692 Akcji własnych Spółki zmienił się udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w stanie posiadania akcji..
Przed dniem umorzenia – 9 lipca 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.155.155.166 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 51,19% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 166.676.330 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 7,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.321.831.496 głosów na WZ, co stanowiło 58,57% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 19 lipca 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.155.165.166 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 52,51% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 124.315.012 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 5,65% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.279.480.178 głosów na WZ, co stanowi 58,16% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »