Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
49/2013 2013-07-18 Rejestracja umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie z dnia 9 lipca 2013 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Syg. akt. WA.XIV.NS-Rej. KRS/019019/13/586 zgodnie, z którym w dniu 10 lipca 2013 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. z kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych do kwoty 220.000.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) złotych tj. o kwotę 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100).
Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie, 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 groszy każda i łącznej nominalnej 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100), zgodnie
z postanowieniami Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew SA. z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynoszący 220.000.000,00 zł, dzieli się na 2.200.000.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja. Jednej akcji odpowiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co daje łącznie 2.200.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 9 RO

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »