Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2013 2013-06-06 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku, następujących spraw:


1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodane na wniosek Akcjonariusza:


Projekt
UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 8 pkt. 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLBRSZW00011 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
§ 2
Umorzeniu ulegają akcje własne spółki wskazane w § 1 niniejszej uchwały nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za łącznym wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom programu skupu akcji własnych przyjętemu Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r., które pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji własnych w trybie określonym w art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. przyjęte Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r. pozostaje w mocy na warunkach określonych w powyższej uchwale przy uwzględnieniu wymaganych ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisu art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Projekt
UCHWAŁA nr …….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 8 pkt 8 statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr ... z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się, w trybie art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych do kwoty 220.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) złotych tj. o kwotę 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100), nabytych celu umorzenia.
§ 3
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr ............... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Projekt
UCHWAŁA nr …..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 8 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G poprzez objęcie wszystkich dotychczasowych akcji jedną serią oznaczoną literą A.
2. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr .... z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz wobec ujednolicenia oznaczenia wszystkich serii akcji Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego oznaczenia jednym oznaczeniem literą A dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000.000,00 złotych i dzieli się na 2.200.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 31/2013 w dniu 28 maja 2013 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 17 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
2. Dodaje się punkt 18 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Dodaje się punkt 19 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
4. Dotychczasowy punkt 17 oznacza się jako 20.
5. Dotychczasowy punkt 18 oznacza się jako 21.


W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2012.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego, utworzonego na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane
w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2013
z dnia 28 maja 2013 roku.


Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »