Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
41/2012 2012-05-28 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku..

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 845.186.152 ważne głosy z 845.186.152 akcji, tj. z 37,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 845.186.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 24/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 34/2012 w dniu 10 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.
za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2011 rok obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 909.365 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 38.244 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 36.822 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 110.730 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.710 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2011, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.718.675 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 193.150 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 191.507 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 211.448 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.955 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku,
- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Wgłosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 38.244 tys. zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
§ 4 ust. 1 statutu Spółki uzupełnia się o następujący rodzaj działalności:
„64.91.Z Leasing finansowy.”,
Skreśla się § 9 ust.2 statutu Spółki o następującej treści:
„Wszczęcie procedury dobrowolnego umorzenia akcji następuje w drodze przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego dotyczącego zamiaru zakupu przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a następnie złożenia zlecenia zakupu akcji do biura maklerskiego. Kryterium wyboru akcji stanowić będzie najniższa oferowana cena sprzedaży w transakcjach w obrocie sesyjnym, a dla transakcji pakietowych najniższa cena wynegocjowana w ramach Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,
§ 11 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:
§ 12 ust .2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.”
W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 897.485.634 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 637.248 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 28 maja 2012 roku powołuje się Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 892.260.113 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 5.862.769 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »