Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2012 2012-12-19 Rejestracja połączenie Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców o połączeniu Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.
Połączenie Spółek nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina) na Spółkę Przejmującą (Boryszew S.A.) – zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA (jako Spółką Przejmowaną)
Ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym (zgodnie z art. 516 § 6 KSH), tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wymiany akcji.
Wskazanie podmiotów, które się połączyły:
Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie (96 – 500) ul. 15 sierpnia 106 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000063824.

Boryszew S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Boryszew, pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Boryszew. Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową, którego celem jest wzrost wartości Spółki w długim okresie.
Boryszew S.A. prowadził również działalność produkcyjną w oparciu o:
 Oddział Maflow w Tychach – producent przewodów dla branży automotive, w tym głównie klimatyzacyjnych, wspomagania kierownicy oraz gumowych różnego zastosowania,
 Oddział Elana w Toruniu – producent m.in. włókien ciętych oraz włókien ciągłych,
 Oddział YMOS w Kędzierzynie – Koźlu – zajmuje się głównie odlewnictwem ciśnieniowym stopów cynku i aluminium.

Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie (32 – 050) ul. Piłsudskiego 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000376170.
Przedmiotem działalności Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. jest produkcja walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych ze specjalnych stopów aluminium o konstrukcjach eliminujących zagrożenie zjawiskami typu „black – out” oraz dostawa mediów energetycznych dla odbiorców zewnętrznych.
NPA Skawina jest jednym z największych producentów walcówki oraz drutu i żył aluminiowych w kraju.

Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 5.1 pkt 14 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »