Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2011 2011-03-29 Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w 22 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
Zmiana dotyczyła zniesienia uprzywilejowanie 224.550 akcji imiennych serii A w każdym zakresie, to jest co do głosu, dywidendy i w prawie pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji. Akcje wymienione powyżej zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela

Struktura kapitału zakładowego po zarejestrowaniu zmiany:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.835.784,60 złotych i dzieli się na 1.128.357.846 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E i 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 1.128.357.846

Zmianę praw z papierów wartościowych emitenta dokonano w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki, o treści:

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie: zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Znosi się uprzywilejowanie 224.550 akcji imiennych serii A w każdym zakresie, to jest co do głosu, dywidendy i w prawie pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.
2. Akcje wymienione w ust.1 powyżej zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela.
3. Dla celów realizacji niniejszej Uchwały akcjonariuszami uprawnionymi z akcji określonych w ust. 1 będą osoby, które posiadały te akcje na koniec dnia 25 lutego 2011 roku.
4. Każdemu z akcjonariuszy Spółka wypłaci odszkodowanie z tytułu zniesienia uprawnień związanych z akcjami imiennymi serii A w kwocie równej 3 (słownie: trzy) złote za każdą akcję imienną serii A.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie wypłacone w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą Uchwałą. Zarząd Spółki określi i poda do wiadomości uprawnionych akcjonariuszy termin i tryb wypłaty odszkodowania.

§ 2
W § 6 ust. 1 Statutu Spółki słowa „w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela” zastępuje się słowami:
„w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A„.
§ 3
W § 6 Statutu Spółki zostaje dodany ust. 6 w następującym brzmieniu:
„6. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.”
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu zmienionego niniejsza Uchwałą.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 9 i 10 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »