Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2011 2011-04-13 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki Boryszew S.A., postanowił zarejestrować w dniu 15 kwietnia 2011 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) jednostkowych prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych na podstawie Uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru i nadać im kod PLBRSZW00102.
W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru w dniu 15 kwietnia 2011 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »