Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
51/2011 2011-06-07 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 7 czerwca 2011 roku.

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.”

W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 44/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2011 roku.”

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”

W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Wgłosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2010 rok obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 686.206 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 37.110 tys. zł,
- zestawienie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37.201 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 143.771 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.339 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2010 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2010.
§ 2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2010 obejmuje:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.242.786 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 126.371 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 118.721 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273.200 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.576 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 17 sierpnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 122.972.362 ważne głosy z 122.972.362 akcji, tj. z 10,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały -122.972.362 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały -0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 37.110 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:
§ 12 ust. 11 pkt 9 lit c) dotychczasowe brzmienie:
„dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1.000.000 złotych (jeden milion złotych).”
§ 12 ust. 11 pkt 9 lit c) otrzymuje brzmienie:
„dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych).”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.”
W głosowaniu jawnym oddano 709.523.260 ważnych głosów z 709.523.260 akcji, tj. z 62,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 695.850.048 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 13.673.212 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia wyboru do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenia zatwierdza, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 31marca 2011 roku, wybór Pana Mirosława Kutnika do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 765.941.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 i § 13 ust. 8 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla na nową - pięcioletnią - kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 765.941.152 ważne głosy z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 709.424.962 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały - 98.298 głosów,
3) wstrzymało się - 56.417.892 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, uchwala się, co następuje:
§ 1
W okresie, kiedy Rada Nadzorcza Boryszew S.A. liczy nie więcej niż 5 członków, powierza się jej zadania Komitetu Audytu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 765.941.152 ważnych głosów z 765.941.152 akcji, tj. z 67,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 764.745.428 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 1.195.724 głosy,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 17 porządku obrad, uchwał nie podjęło.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »