Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
88/2011 2011-10-13 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 13 października 2011 roku.

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 703.214.820 ważnych głosów z 703.214.820 akcji, tj. z 31,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 703.214.820 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 81/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 703.214.820 ważnych głosów z 703.214.820 akcji, tj. z 31,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 703.214.820 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 703.214.820 ważnych głosów z 703.214.820 akcji, tj. z 31,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 703.214.820 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:
 do dalszej odsprzedaży,
lub
 do umorzenia,
lub
 na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.
§ 2
Zarząd Boryszew S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
§ 3
Boryszew S.A. nabędzie akcje własne na następujących warunkach:
1) wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i nie wyższą niż 3 (słownie: trzy) złote,
2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
3) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,
4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 (pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
5) Zarząd kierując się interesem Boryszew S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Boryszew S.A. może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części,
6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. a) i b) niniejszej uchwały zobowiązuje się Zarząd Boryszew S.A. do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej,
7) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
8) pozostałe warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 703.214.820 ważnych głosów z 703.214.820 akcji, tj. z 31,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 689.314.965 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 13.899.855 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 13 października 2011 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki
§ 1
Tworzy się kapitał rezerwowy na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 4 z dnia 13 października 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. w wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu jawnym oddano 703.214.820 ważnych głosów z 703.214.820 akcji, tj. z 31,16% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 685.611.908 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 13.998.153 głosy,
3) wstrzymało się 3.604.759 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 8 porządku obrad, uchwał nie podjęło.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »