Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
91a/2011 2011-10-27 Podwyższenie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2011 rok

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2011 rok:

Jest (prognoza 27.10.2011):

Przychody ze sprzedaży: 4 317 mln zł
EBITDA: 371 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 262 mln zł
Zysk netto: 195 mln zł

Było (prognoza 13.03.2011) – Raport bieżący nr 22/2011:

Przychody netto ze sprzedaży: 3 936 mln zł
EBITDA: 337 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 240 mln zł
Zysk netto: 176 mln zł

Analogiczne wielkości za 2009 rok (zaudytowane) wg raportu za 2009 rok wyniosły odpowiednio:
Przychody netto ze sprzedaży: 3 135 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 188 mln zł,
EBITDA: 268 mln zł,
zysk netto: 126 mln zł.

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

Waluty:
USD/PLN 2,92
EUR/PLN 4,09
Metale na LME:
Aluminium 2 416 USD/t
Miedź 8 816 USD/t
Cynk 2 192 USD/t
Ołów 2 405 USD/t

Zarząd Boryszew S.A. zmienia prognozę wyników za 2011 rok z uwagi na dokonane w okresie sierpień – październik 2011 roku akwizycje aktywów i spółek Grup AKT i Theysohn oraz na dotychczasowe i planowane wyniki spółek Grupy Kapitałowej.

Jako główne czynniki zewnętrzne wpływające na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew określa się kursy walut oraz notowania metali.
Brak jest możliwości jednoznacznego, miarodajnego i precyzyjnego ustalenia siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w prognozie.

Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej Boryszew.

W przypadku, gdy Zarząd Boryszew S.A. poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającej 10% w stosunku do jednej z prognozowanych pozycji, informację tę przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta.


Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 RO

Podpisy:

- Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »