Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2010 2010-03-15 Rejestracja papierów wartościowych emitenta

Spółka Boryszew S.A. informuje, że:
1. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki Boryszew S.A., Uchwałą nr 136/10 z dnia 12 marca 2010 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
1) 313.432.735 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 roku oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00060, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust.2;
2) 313.432.735 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00011, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadząca rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBRSZW00011, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez spółkę Boryszew S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez spółkę Boryszew S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »