Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
41/2010 2010-06-22 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku.
„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2010 roku, uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazany do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 37/2010 w dniu 04 czerwca 2010.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.291.561 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 170.408 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538.528 tys. zł,
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazuje zysk netto w kwocie 14.622 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14.860 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.859 tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.690 tys. zł,
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.406.177 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 55.792 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2009, zawierające:
skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.043.746 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51.698 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 67.193 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.907 tys. zł,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.242 tys. zł,
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.406.177 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 55.792 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w wysokości 14.622 tys. zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.372.603 ważnych głosów z 242.372.603 akcji, tj. z 64,44% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.372.603 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad Uchwałą nr 12 nie brał udziału - pełnomocnik Pana Romana Karkosika, który posiadał łącznie 224.145.000 głosów.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 18.316.969 ważnych głosów z 18.304.469 akcji, tj. z 4,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 18.316.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Millerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
- § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności (dodaje się):
„49.20.Z Transport kolejowy towarów,
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.
- § 6 ust. 1 statutu Spółki – dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
§ 6 ust. 1 statutu Spółki – nadaje się nowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.”
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.”
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.461.969 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1) § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”
2) skreśla się § 13 ust. 8 pkt 11.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 242.081.982 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 379.987 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2
Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 242.461.969 ważnych głosów z 242.449.469 akcji, tj. z 64,46% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały - 241.360.204 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
3) wstrzymało się 1.101.765 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 RO

Podpisy: Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »