Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
74/2010 2010-10-11 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2010 roku Spółka otrzymała od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działającego zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn.zm.), zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,00% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
Nabycie akcji nastąpiło w dniu 4 października 2010 roku.

Dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji 17 862 853
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,75%
Liczba głosów z posiadanych akcji 17 862 853
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,75%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji 18 822 853
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,00%
Liczba głosów z posiadanych akcji 18 822 853
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,00%

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

Ponadto Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Peako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 i Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn.zm.), zawiadamia, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną liczbę głosów na WZ jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »