Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2014 2014-05-29 Zakończenie "Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A."

 Zarząd Boryszew S.A., kierując się dobrym interesem Spółki, po uzyskaniu w dniu 29 maja 2014 roku pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, postanawia zakończyć „Program nabywania akcji własnych Boryszew S.A.”, opublikowany w raporcie bieżącym nr 97/2011 w dniu 23 listopada 2011 roku
i zmieniony raportem nr 37/2013 w dniu 25 czerwca 2013 roku.
Program, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku (z późniejszymi zmianami) miał umożliwić części Akcjonariuszy Spółki odzyskanie zainwestowanego kapitału oraz przyczynić się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji.
Zdaniem Zarządu cele te zostały osiągnięte i dlatego Zarząd podjął decyzję o zakończeniu Programu.
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych, Spółka nabyła (razem z podmiotem zależnym) 220.000.000 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda i łącznej wartości nominalnej 22.000.000 złotych, dających prawo do 220.000.000 głosów, z czego 56.715.692 akcje zostały umorzone (przed scaleniem).
Ogółem w okresie od dnia 23 listopada 2011 roku do dnia 29 maja 2014 roku Spółka wydatkowała na skup akcji własnych kwotę 129.924.527,75 zł (średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 0,59 zł).
Na dzień 29 maja 2014 roku Spółka posiada (razem z podmiotem zależnym) 16.328.432 akcje własne o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej 16.328.432 złote (po scaleniu akcji w stosunku 10:1), stanowiące 7,42% kapitału zakładowego, w tym:
- Impexmetal S.A. – 12.000.000 akcji (po scaleniu)
- Boryszew S.A. – 4.328.432 akcji (po scaleniu).
Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną przeznaczone na cele określone w „Programie nabywania akcji własnych Boryszew S.A.”, tj.:
- do dalszej odsprzedaży,
lub
- do umorzenia
lub
- na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »