Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2014 2014-09-22 Zamiar ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w najbliższym czasie, BORYSZEW Spółka Akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW S.A. tj. spółka pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako Wzywający zamierzają ogłosić wezwanie, do zapisywania się na sprzedaż do 8.899.915 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście sztuk) akcji spółki HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „HUTMEN S.A.”), co razem z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne od Boryszew S.A. (IMPEXMETAL S.A. i Impex – Invest Sp. z o.o.), spowoduje osiągnięcie poziomu 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. (dalej "Wezwanie"). Podmiotem nabywającym akcje zostanie spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od BORYSZEW S.A.

Planowana cena nabycia akcji w Wezwaniu wyniesie 4,90 (cztery 90/100) zł za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1382).
Ogłoszenie Wezwania nastąpi w związku z zamiarem przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji spółki HUTMEN S.A. tj. na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 w/w ustawy o ofercie publicznej (…).
Jednocześnie planowane jest niezwłoczne złożenie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. i umieszczenia w porządku jego obrad uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji.
Powyższe oznacza, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki HUTMEN S.A. i udzielenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu, akcje te zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »