Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
73/2014 2014-11-12 Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) wniosek o:
- rejestrację papierów wartościowych: akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie 20.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,
- objęcie ww. akcji istniejącym kodem PLBRSZW00011
Papiery wartościowe objęte wnioskiem, zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii B oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i praw do akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu.
O zakończeniu subskrypcji Akcji Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.
Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »