Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
79/2014 2014-11-20 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku został złożony wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji na okaziciela, które mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego
w następstwie rejestracji akcji w KDPW – 20.000.000.
Proponowana data rejestracji i wprowadzenia – 28.11.2014 roku.
Papiery wartościowe objęte wnioskiem, zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii B oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i praw do akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu.
O zakończeniu subskrypcji Akcji Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.,

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »