Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
80/2014 2014-11-21 Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2014 z dnia 15 listopada 2014 roku Zarząd Boryszew S.A.
z siedzibą w Warszawie (Spółka), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym nastąpiło rozliczenie wezwania ogłoszonego w dniu 25 września 2014 roku na sprzedaż akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.
W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. nabyła (po weryfikacji złożonych zapisów) 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zmianą posiadania, w związku z nabyciem akcji spółki Hutmen S.A. w wyniku Wezwania, Boryszew S.A. posiadał:
- pośrednio przez Impexmetal S.A. – 4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o.(spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiadał 16.726.855 (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,35% akcji tej spółki i uprawniało do 65,35 % głosów na Walnym Zgromadzeniu

W wyniku rozliczenia przedmiotowego wezwania Boryszew S.A. posiada:
- pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej Spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pośrednio przez Impexmetal S.A. - 4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o.(spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiada 21.397.109 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć) akcje spółki Hutmen S.A. co stanowi 83,59% akcji tej spółki i uprawnia do 83,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Boryszew S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impexmetal S.A. oraz Impex – Invest Sp. z o.o. należą do Grupy Kapitałowej Boryszew S.A., w związku z czym stanowią jednostki powiązane w rozumieniu art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »