Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
55/2015 2015-04-09 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku, następującej sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Boryszew S.A.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodany na wniosek Akcjonariusza:
Projekt
UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt. 7) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 50/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
2. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 16.
3. Dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
15. Podjęcie uchwały w zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 51/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »