Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
67/2015 2015-04-28 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 55/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125,499,644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.165.268 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 2.334.376 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.864 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2014 rok, obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 428.177 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 25.548 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.782 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 131.319 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.915 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.350.187 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159.950 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 153.100 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.790 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.689 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 13 lutego 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 lutego 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia:
1) dokonać podziału zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 25.547.747,93 złotych w następujący sposób:
 na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,
 pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2) wyznaczyć dzień dywidendy na 02 lipca 2015 roku.
3) wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.499.643 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony
w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Enterprise Data Center.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony
w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Maflow.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.451 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Produkcji Budowlanej.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy
o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Dodatków do Tworzyw Sztucznych.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt. 7) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 1 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 122.949.524 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 733.670 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią Małgorzatę Krauze do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 122.949.524 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
3) wstrzymało się – 733.670 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »