Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
73/2015 2015-05-14 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o wpisie w dniu 23 kwietnia 2015 roku do rejestru zastawów – papierów wartościowych znajdujących się
w publicznym obrocie.
Przedmiotem ustanowionego zastawu jest łącznie: 2.150.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.
Zastaw został ustanowiony na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy ubezpieczenia 24.000.000,00 EUR, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu:
- Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 4 sierpnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami w kwocie 9.000.000,00 EUR,
- Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w kwocie 3.000.000, EUR.
Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 860.000 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 31 marca 2015 roku wyniosła 6,6 mln PLN.
Ww. akcje stanowią 1,08 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 1,08 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Alior Bank S.A. i jego osobami zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »