Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
103/2015 2015-08-31 Podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie

Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku podpisał z PG Aluminium Spółka z o.o. w organizacji
z siedzibą w Warszawie (Kupujący) umowę zobowiązującą do sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie (NPA).
Zgodnie z zawartą umową Boryszew S.A. zobowiązuje się do wniesienia NPA do spółki celowej, a następnie sprzedaży 100% udziałów tej spółki Kupującemu. Cena sprzedaży za 100% udziałów spółki celowej ustalona została na 150 mln złotych z zastrzeżeniem, że ostateczna cena będzie zależna od wysokości zaakceptowanego przez strony poziomu kapitału obrotowego netto i długu netto NPA na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej. W umowie strony określiły warunki zawieszające które muszą zostać spełnione przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży. Do istotnych warunków zawieszających należą:
- po stronie Kupującego: (i) uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na planowaną transakcję, (ii) zapewnienie finansowania planowanej transakcji;
- po stronie Spółki: (i) uzyskanie wymaganych prawem oraz Statutem Spółki zgód właściwych organów na planowaną transakcję
a także uzyskanie zgody podmiotów trzecich (m.in. kontrahenci, instytucje finansujące) na realizację transakcji.
Spełnienie się warunków zawieszających umowy powinno nastąpić do dnia 30 listopada 2015 roku,
z tym, ż uzyskanie zgody UOKiK powinno nastąpić do dnia 31 października 2015 roku.
Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jest producentem walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych, w tym ze specjalnych stopów aluminium.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »