Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
113/2015 2015-09-11 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 8 października 2015 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …………………………………………………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------------------
Uzasadnienie projektu uchwały:
Zgodnie z zawartą w dniu 31 sierpnia 2015 roku umową dotyczącą sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jednym z warunków transakcji była zgoda właściwych organów korporacyjnych na planowaną transakcję. Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki ,
e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwołuje się Pana/Panią ………………………………………………. ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ………………. roku powołuje się Pana/ Panią ………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
W związku z powołaniem Pana/Pani ………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
4) ……………………………………………….
5) ……………………………………………….
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

 


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »