Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
121/2015 2015-10-02 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa") informuje, że w dniu 2 października 2015r. BORYSZEW Spółka Akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW, tj. spółka pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako Wzywający ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4.033.208 (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem) akcji spółki HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "HUTMEN S.A."), co razem z akcjami już posiadanymi przez Boryszew S.A. oraz podmioty zależne wobec Boryszew S.A., spowoduje osiągnięcie poziomu 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. (dalej "Wezwanie"). Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od BORYSZEW S.A.
Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1382) (Ustawa).
Ogłoszenie Wezwania nastąpiło w związku z zamiarem zwiększenia posiadanego udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie 90 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy.
W dniu 1 października 2015 roku złożony został wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »