Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
128/2015 2015-10-08 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku.

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe

1. Skawina z siedzibą w Skawinie.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 116.516.344 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 7.518.271 głosów,
3) wstrzymało się – 844.618 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki ,
e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”
W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 8 porządku obrad uchwał nie podjęło.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »