Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2016 2016-03-01 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała dwa postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów,
o wpisie w dniu 10 i 12 lutego 2016 roku do rejestru zastawów – papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie.
Przedmiotem ustanowionego zastawu jest:
 1.796.554 sztuk akcji Boryszew S.A., należących do Boryszew S.A.
 2.291.336 sztuk akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.
Zastaw został ustanowiony na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy ubezpieczenia 24.000.000,00 EUR, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu:
- Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 14 kwietnia 2015 roku w kwocie 3.000.000, EUR wraz z póżn. zmianami.
- Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 stycznia 2016 roku w kwocie 9.000.000,00 EUR,
Wartość nominalna 1.796.554 sztuk akcji Boryszew S.A. będących przedmiotem zastawu wynosi 1.796.554 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 11,6 mln PLN.
Ww. akcje stanowią 0,75 % kapitału zakładowego Boryszew S.A. i dają 0,75 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Wartość nominalna 2.291.336 sztuk akcji Impexmetal S.A. będących przedmiotem zastawu wynosi 916.534,40 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 5,10 mln PLN.
Ww. akcje stanowią 1,15 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 1,15 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Alior Bank S.A. i jego osobami zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »