Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2016 2016-04-27 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o wpisie w dniu 12 kwietnia 2016 roku do rejestru zastawów – papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie.
Przedmiotem ustanowionego zastawu jest łącznie 5.980.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., należących do SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.
Zastaw został ustanowiony na rzecz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy zabezpieczenia 179.500.000179.500.000,00 PLN celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku z tytułu Umowy zawartej z Boryszew S.A. w dniu 27 grudnia 2006 roku, z późniejszymi zmianami, nr 37 1020 1026 0000 1002 0180 2719 o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, z kwotą limitu w walucie polskiej w wysokości 89.750.000,00 PLN.
Wartość nominalna 5.980.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. będących przedmiotem zastawu wynosi 2.392.000 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2016 roku wyniosła 14,8 mln PLN.
Ww. akcje stanowią 2,99% kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 2,99 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i jego osobami zarządzającymi a PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie i jego osobami zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »