Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2016 2016-08-03 Zawarcie ostatecznej umowę przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (18:38)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zawarcia
pakietu umów dotyczących sprzedaży projektu inwestycyjnego (Inwestycja) realizowanego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 o powierzchni 5727 m2 (Nieruchomość), Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w związku ze spełnieniem warunku zawieszającego umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2016 z 1 sierpnia 2016 r.) w dniu 3 sierpnia 2016 roku spółka pośrednio zależna tj. Eastside – Bis sp. z o.o. zawarła z podmiotem z Grupy Skanska ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości (Umowa Ostateczna).

W wyniku zawarcia Umowy Ostatecznej został spełniony także warunek zawieszający umowy sprzedaży 100% udziałów SPV Boryszew 7 Spółka z o.o. będącej m.in. właścicielem praw autorskich do Inwestycji oraz wyłącznym beneficjentem decyzji oraz pozwoleń administracyjnych dotyczących Inwestycji.

Łączna wartość zawartych umów dotyczących sprzedaży Inwestycji wynosi około 96 mln złotych netto. Płatność środków ze strony kupującej z tytułu nabycia Inwestycji została zrealizowana w dniu dzisiejszym. Wydanie aktywów składających się na Inwestycję zostało dokonane w dniu zawarcia Umowy Ostatecznej.

Umowa Ostateczna nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a jej pozostałe istotne warunki nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Wartość w księgach rachunkowych sprzedawanych aktywów, łącznie z rozrachunkami związanymi ze zbywaną spółką, wynosi 85 mln zł.

Pomiędzy podmiotami Grupy Skanska a Emitentem oraz spółkami od niego zależnymi nie istnieją powiązania osobowe oraz kapitałowe. Emitent uznaje ww. transakcję za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza przyjęte przez Spółkę kryterium istotności.

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »