Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
53/2016 2016-09-08 Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 8 września 2016 roku,
- Eastside – Bis Sp. z o.o. – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku, 12 (słownie: dwanaście) obligacji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów) złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji – 30 września 2019 roku.
Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn. zm.).

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »