Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
58/2016 2016-10-10 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez podmiot zależny

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarząd Boryszew S.A.

(Emitent) informuje, że w dniu 10 października 2016 roku na rachunek maklerski Impexmetal S.A.

(jednostka zależna od Emitenta) została przeniesiona własność 5.618.412 sztuki akcji Boryszew S.A.

stanowiących 2,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 5.618.412 głosów na

Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 2,34% głosów.

Przeniesienie własności akcji Emitenta nastąpiło w wykonaniu przysługującej Tensho Electric

Industries Co. Ltd. (Tensho) opcji sprzedaży nabytych w dniu 17 czerwca 2014 roku przez Tensho

akcji Emitenta w zamian za wierzytelności Tensho wobec Boryszew Tensho Poland Spółka z o.o. z

tytułu pożyczki w kwocie 7.250.000 euro, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2016.

Na dzień 10 października 2016 roku Boryszew S.A. wraz z jednostkami zależnymi posiada 21.618.412

akcji własnych, stanowiących 9,01 % kapitału zakładowego i uprawniających do 21.618.412 głosów na

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,01% głosów, w tym:

 Boryszew S.A. posiada 7.830.000 akcji, stanowiących 3,26% kapitału zakładowego i

uprawniających do 7.830.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,26% głosów;

 Impexmetal S.A. posiada 11.618.412 akcji, stanowiących 4,84% kapitału zakładowego i

uprawniających do 11.618.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,84% głosów;

 SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. posiada 2.165.000 akcji, stanowiących 0,90% kapitału

zakładowego i uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,90%

głosów;

 Polski Cynk Spółka z o.o. posiada 5.000 akcji, stanowiących 0,002% kapitału zakładowego i

uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,002% głosów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.zm.).

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »