Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2016 2016-12-08 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku,

Eastside – Bis Sp. z o.o. – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu

emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z

dnia 28 lipca 2016 roku, 5 (słownie: pięć) obligacji imiennych serii A4 o wartości nominalnej

1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000,00

(słownie: jeden milion) złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii

obligacji wynosi 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych. Oprocentowanie obligacji zostało

ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji – 30 września 2019 roku.

Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.

zm.).

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »