Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2016 2016-12-21 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach

upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia

25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew

S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Impexmetal S.A.

– jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła w dniu 21 grudnia 2016 roku podczas sesji giełdowej na

rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.000 (słownie:

trzydzieści tysięcy) sztuk akcji Boryszew S.A.

Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

W dniu 21 grudnia 2016 roku zrealizowano łącznie nabycie 30.000 sztuk akcji o wartości nominalnej

1,00 zł każda, w następujących transakcjach stanowiących łącznie 0,013% udziału w kapitale

zakładowym oraz 0,013% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.:

- godzina zawarcia transakcji: 09:22:49, ilość nabytych akcji w transakcji: 29.713, średnia jednostkowa

cena nabycia akcji: 7,98 zł, % udział w kapitale zakładowym oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu

Boryszew S.A: 0,0124%;

- godzina zawarcia transakcji: 09:24:30, ilość nabytych akcji w transakcji: 287, średnia jednostkowa

cena nabycia akcji: 7,98 zł, % udział w kapitale zakładowym oraz % głosów na Walnym Zgromadzeniu

Boryszew S.A.: 0,0001%;

W wyniku zawarcia transakcji z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio

nabytych akcji Boryszew S.A., Spółka posiada 7.830.000 sztuk akcji własnych oraz pośrednio przez

spółki zależne 14.060.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 21.890.000 sztuk akcji, co

stanowi 9,12% kapitału zakładowego i uprawnia do 21.890.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki, co stanowi 9,12% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów

odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).

Podpisy

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »