Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2017 2017-01-02 Nabycie obligacji Boryszew przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 roku:

 

- Hutmen S.A. – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu emisji

obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z

dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.) (Program), 15 obligacji imiennych serii A5 o wartości

nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną

obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 15.000.000 złotych.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji

został ustalony na dzień 31 grudnia 2017 roku. Powyższe obligacje zostały wyemitowane w

ramach refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji Boryszew S.A. posiadanych przez Hutmen

S.A., których termin wykupu przypadał na dzień 2 stycznia 2017 roku.

 

- S&I S.A. – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu 1 obligację

imienną serii A6 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych, za cenę 1.000.000 złotych. Łączna

wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000 złotych. Oprocentowanie

obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na

dzień 31 grudnia 2017 roku. Wskazana powyżej obligacja została wyemitowana w ramach

refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji Boryszew S.A. posiadanej przez S&I S.A., której

termin wykupu przypadał na dzień 2 stycznia 2017 roku.

 

Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych

w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.

zm.).

 

Podpisy:

Aleksander Baryś – Członek Zarządu

Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »