Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2017 2017-01-11 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęło

zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 tj. z późn. zm.), od Nationale-

Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informujące, iż w wyniku nabycia akcji Boryszew S.A.

(dalej: „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 4 stycznia 2017 roku,

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz”) zwiększył stan posiadania

akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 130.111 (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji

Spółki, co stanowiło 0,05% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 130.111 (słownie: sto

trzydzieści tysięcy sto jedenaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,05%

ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 4 stycznia 2017 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu

znajdowało się 14.773.261 (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące

dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 6,16% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te

uprawniają do 14.773.261 (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące

dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowił 6,16% ogólnej

liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »