Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2017 2017-03-29 Informacja nt. prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok (2017-03-29; 08:50)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2017 roku podjęta została decyzja o sporządzeniu i przekazaniu do publicznej wiadomości prognozy wybranych pozycji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2017 rok.

 

Zgodnie z prognozą wyników w 2017 roku Grupa Kapitałowa Boryszew osiągnie następujące wyniki skonsolidowane:

 

- EBITDA: 539,7 mln zł (w 2016 roku: 382,2 mln zł)

- zysk netto: 305,5 mln zł (w 2016 roku: 191,3 mln zł)

 

Powyższa prognoza została sporządzona w szczególności w oparciu o założenie, iż największy wpływ na wzrost wyników Grupy będą miały efekty procesów restrukturyzacyjnych w Grupach Maflow i BAP, co zgodnie z oczekiwaniem Zarządu Spółki skutkować będzie trwałą poprawą rentowności w obu grupach Segmentu Motoryzacja. Dodatkowo Emitent oczekuje wzrostu wyników Segmentu Aluminium, w efekcie zakończonych inwestycji w rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego zakładów w Koninie i Skawinie.

 

W pozostałych segmentach Grupy oczekuje się dalszej poprawy efektów prowadzonej działalności gospodarczej w efekcie przeglądu kosztów prowadzonej działalności i portfolio produktowego. Ponadto założono, iż do końca okresu trwania prognozy nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne działalności Grupy Kapitałowej Boryszew.

 

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

 

Kurs EUR/PLN – 4,3

Kurs USD/PLN – 3,9

WIBOR 1M – 1,65%

 

Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w śródrocznych skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej Boryszew za 2017 rok. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości będzie odchylała się w istotnym zakresie od wskazanych powyżej wartości Spółka dokona korekty prognozowanych wyników na 2017 rok. Jednocześnie Emitent informuje, iż prognoza, o której mowa powyżej nie była przedmiotem weryfikacji ze strony biegłego rewidenta.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »