Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2017 2017-05-05 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 do:
- przeglądu śródrocznego sprawozdania Boryszew S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku,
- badania sprawozdania Boryszew S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Umowa z firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.
Spółka korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2007 i 2009 – 2016.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki, rekomendacją Komitetu Audytu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości) i normami zawodowymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Piotr Szeliga – Członek Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »