Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2017 2017-05-18 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku

 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2016 rok, obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok, obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.547 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.812 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków:
 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku,
 Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 235.442 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 3.707 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Janusza Siemieńca do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Romana Wieczorka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy,
3) wstrzymało się – 425.120 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »