Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
73/2017 2017-10-20 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 października 2017 roku SPV
Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A.
nabyła w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr
153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.), 5 obligacji imiennych serii
A10 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych
za jedną obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 5.000.000
złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji
został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku.


Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych
w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.
zm.).


Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »