Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
108/2017 2017-12-29 Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu:
1) 15 obligacji imiennych serii A5 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.000.000,00 PLN, objętych przez Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 2 stycznia 2017 roku, z terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2017 roku.
2) 1 obligacji imiennej serii A6 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN, objętych przez S and I S.A. z siedzibą w St. Sulpice Szwajcarii. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 2 stycznia 2017 roku, z terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2017 roku.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.), w dniu 29 grudnia 2017 roku:
1) Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 14 (słownie: czternaście) obligacji imiennych serii A13 o wartości nominalnej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 14.000.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów złotych).
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
2) S and I S.A. z siedzibą w St. Sulpice, Szwajcaria – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 1 (słownie: jedną) obligację imienną serii A14 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3) WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 1 (słownie: jedną) obligację imienną serii A15 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn. zm.).

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »