Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2018 2018-01-26 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 24 stycznia 2018 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 55.000 sztuk akcji własnych (rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 roku).

 

 

Transakcja ta spowodowała przekroczenie przez Boryszew S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Boryszew S.A.

 

Przed zawarciem w/w transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 26.145.905 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 26.145.905 głosów na WZ, co stanowiło 10,8941% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew S.A. – 11.985.905 akcji własnych, uprawniających do 11.985.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,9941% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Impexmetal S.A. – 11.990.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 11.990.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 2.165.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Polski Cynk Sp. z o.o. – 5.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

 

Na dzień zawarcia w/w transakcji Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 26.200.905 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 26.200.905 głosów na WZ, co stanowi 10,9170% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew S.A. – 12.040.905 akcji własnych, uprawniające do 12.040.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,0170% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Impexmetal S.A. – 11.990.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 11.990.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 2.165.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Polski Cynk Sp. z o.o. – 5.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

 

Spółka informuje, że nie występują podmioty zależne od Boryszew S.A., które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

Spółka przypomina, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpis:

Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »