Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2018 2018-03-12 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 12 marca 2018 roku przez pełnomocnika spółki zależnej ZM SIELSIA SA z siedzibą w Katowicach (ZM SILESIA S.A.) decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego (Urząd) w Opolu z dnia 28 lutego 2018 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe ZM SILESIA S.A. w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w wysokości15,5 mln zł.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu ZM SILESIA nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji ZM SILESIA nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności ZM SILESIA skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji Urzędu.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora. Jednocześnie Spółka zamierza ująć ryzyko z tym związane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »