Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
42/2018 2018-04-03 Informacja nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku przez pełnomocnika spółki zależnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu (HUTMEN) decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Urząd) we Wrocławiu z dnia 26 marca 2018 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe HUTMEN w podatku VAT za IV kwartał 2014 rok w kwocie 3,04 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu HUTMEN nie dochował należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich kontrahentów, a w konsekwencji nie miał prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności HUTMEN skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji Urzędu.
Zarząd Emitenta zamierza ująć ryzyka z tym związane w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2017 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na 26 kwietnia 2018 r.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »