Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2018 2018-04-09 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika iż w dniu 4 kwietnia 2018 roku – na podstawie umowy aportowej zawartej dnia 23 marca 2018 roku – na rachunek maklerski spółki RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Mineralis Spółka z o.o.) została przeniesiona własność 8.324.678 szt. akcji Boryszew S.A. stanowiących 3,4686% kapitału zakładowego i uprawniających do 8.324.678 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 3,4686% głosów.

Przeniesienie własności 8.324.678 szt. akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.
Przeniesienie własności akcji, w wyniku którego doszło do w/w zmian w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w ramach Grupy Kapitałowej ponieważ Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem dominującym wobec nabywcy akcji – RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Mineralis Spółka z o.o.).


Dnia 3 kwietnia 2018 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 72.030.645 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 30,0128% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 78.810.430 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 32,8377 % udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 3 kwietnia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 72.030.645 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 30,0128% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 78.810.430 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 32,8377% ogólnej liczby głosów:
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 12.483.831 szt. akcji, co stanowiło 5,2016% udziału w kapitale zakładowym, 12.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,2016% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4.9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Mineralis Spółka z o.o.): 48.966.599 szt. akcji, co stanowi 20,4027% udziału w kapitale zakładowym, 48.966.599 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 20,4027% ogólnej liczby głosów.

 

Dnia 6 kwietnia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 63.917.626 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 26,6323% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 87.135.108 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 36,3063% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 6 kwietnia 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 63.917.626 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 26,6323% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 87.135.108 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 36,3063% ogólnej liczby głosów :
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 12.483.831 szt. akcji, co stanowi 5,2016% udziału w kapitale zakładowym, 12.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,2016% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,902% ogólnej liczby głosów,
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Mineralis Spółka z o.o.): 57.291.277 szt. akcji, co stanowi 23,8714% udziału w kapitale zakładowym, 57.291.277 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 23,8714% ogólnej liczby głosów.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.


Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »