Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2018 2018-06-19 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od spółki zależnej Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Impexmetal S.A.”) o nabyciu w dniu 18 czerwca 2018 roku 1.356.169 sztuk akcji Boryszew S.A. w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji z Sanko Co. Ltd.

 
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Impexmetal S.A. i Grupa Kapitałowa Impexmetal przekroczyła próg 5% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.


Przed dokonaniem ww. transakcji Impexmetal S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio 11.995.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,998% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 11.995.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,998% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Impexmetal S.A. 11.990.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,996% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.


Po dokonaniu ww. transakcji Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 13.351.169 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 5,563% udziału w kapitale zakładowym, które to akcje uprawniają do 13.351.169 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,563% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,561% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »