Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
62/2018 2018-06-28 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej

Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Boryszew S.A. wybrała firmę BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do:

 

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi za okresy 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2019 roku,

 

b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi za okresy kończące się 31 grudnia w latach 2018-2019.

 

BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Umowa z firmą BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.
Spółka nie korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki, rekomendacją Komitetu Audytu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości) i w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury.

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »