Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2018 2018-07-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 25 – 29 czerwca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:
 w dniu 25 czerwca 2018 roku 7.698 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,80 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0032% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0032% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 26 czerwca 2018 roku 34.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,94 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0142% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0142% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 27 czerwca 2018 roku 38.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,64 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0158% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0158% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,

- w dniu 28 czerwca 2018 roku 36.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,37 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0150% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0150% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
- w dniu 29 czerwca 2018 roku 42.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,21 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0175% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0175% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą  w Warszawie.
W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 13.179.529 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 11,9565% kapitału zakładowego i dających prawo do 28.695.698 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,9565% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 25 – 29 czerwca 2018 roku.

 Transakcje z dnia 25.06,2018.pdf

 Transakcje z dnia 26.06.2018.pdf

 Transakcje z dnia 27.06.2018.pdf

 Transakcje z dnia 28.06.2018.pdf

 Transakcje z dnia 29.06.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »