Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2018 2018-07-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 2 – 6 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:
- w dniu 2 lipca 2018 roku 46.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,43 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0192% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0192% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 3 lipca 2018 roku 41.905 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,58 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0175% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0175% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 4 lipca 2018 roku 48.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,89 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0200% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0200% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 5 lipca 2018 roku 51.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,81 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0213% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
- w dniu 6 lipca 2018 roku 53.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,92 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0221% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0221% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.
W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 13.419.434 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 12,0565% kapitału zakładowego i dających prawo do 28.935.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,0565% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 2 – 6 lipca 2018 roku.

 Transakcje z dnia 02.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 03.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 04.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 05.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 06.07.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »