Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
72/2018 2018-09-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 17 – 21 września 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 17 września 2018 roku 47.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,97 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0196% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0196% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 18 września 2018 roku 49.019 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,96 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0204% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0204% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 19 września 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,93 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 20 września 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,91 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 21 września 2018 roku 55.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,96 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0229% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0229% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 15.130.453 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 12,7694% kapitału zakładowego i dających prawo do 30.646.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,7694% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17 – 21 września 2018 roku.

 Transakcje z 17.09.2018.pdf

 Transakcje z 18.09.2018.pdf

 Transakcje z 19.09.2018.pdf

 Transakcje z 20.09.2018.pdf

 Transakcje z 21.09.2018.pdf

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »