Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
74/2018 2018-10-01 Zmiana udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew S.A.”) informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 1 października 2018 roku w transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 63.000 sztuk akcji własnych (data rozliczenia transakcji: 3 października 2018 roku), udział Grupy Kapitałowej Boryszew zwiększył się o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew S.A. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym w dniu 26 stycznia 2018 roku.


Przed dokonaniem ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 30.946.622 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 12,894% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 30.946.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,894% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew 15.430.453 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,429% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,561% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,902% udział
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 31.009.622 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 12,921% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew S.A. 15.493.453 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,456% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ i pośrednio poprzez spółki zależne:
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,561% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,902% udział
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Spółka jednocześnie informuje, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.


Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »